Stripmunk - Privacy Verklaring
Uw privacy is belangrijk voor STRIPMUNK. Alle persoonsgegevens die STRIPMUNK van u verkrijgt worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe STRIPMUNK uw persoonsgegevens verwerkt, de maatregelen die STRIPMUNK neemt om uw gegevens te beschermen en hoe lang STRIPMUNK uw gegevens bijhoudt.
1. Identiteit verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens is de volgende entiteit:
STRIPMUNK via Standaard Uitgeverij NV, gevestigd te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.929.860

In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met STRIPMUNK contact opnemen per e-mail (info@standaarduitgeverij.be) of door een brief te sturen naar het onderstaand vermelde adres (zie Contact).
1. Categorieën van persoonsgegevens
Voor de hieronder opgesomde doeleinden, verwerkt STRIPMUNK van u mogelijks de volgende persoonsgegevens:
 • uw identificatiegegevens (achternaamnaam, voornaam, e-mailadres). Deze gegevens zijn verplicht in te vullen indien u een login wenst om gebruik te kunnen maken van de diensten van STRIPMUNK;
 • uw geboortedatum en geslacht (indien u deze invult in uw profiel);
 • uw foto (indien u deze toevoegt aan uw profiel);
 • uw gegevens om een aankoop te plaatsen (adres, telefoon, facturatie en betalingsgegevens: het gebruikte betaalinstrument, de datum en tijd, het betalingsbedrag, de vervaldatum van het betaalinstrument, de IBAN-informatie);
 • uw taal-interesse (indien we hier naar zouden vragen en u deze kenbaar maakt aan STRIPMUNK, eventueel via uw profiel);
 • de antwoorden op bepaalde gerichte vragen (indien u deze antwoordt).

Voorts verwerkt STRIPMUNK ook de gegevens die u als gebruiker toevoegt in de recensies van de strips en de gegevens die u bezorgt als feedback op de mobiele of webapplicatie van STRIPMUNK of als u enig contact met STRIPMUNK heeft (bijvoorbeeld via e-mail).

Wat betreft de recensies en feedback, vraagt STRIPMUNK de gebruiker geen persoonsgegevens toe te voegen (niet van u en niet van derden) en zeker geen speciale categorieën van persoonsgegevens toe te voegen (gevoelige gegevens zoals etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, het genetische/ biometrische gegevens, gegevens over gezondheid of iemands seksueel gedrag of gerichtheid). Bij enig ander contact met STRIPMUNK vraagt STRIPMUNK u enkel de absoluut minimale persoonsgegevens (zoals de contactgegevens) mee te delen
2. Doeleinden en wettelijke grondslag
STRIPMUNK verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van uw hoedanigheid als gebruiker van de mobiele of webapplicatie van STRIPMUNK, als bezoeker van STRIPMUNK haar website (www.stripmunk.be) en in het bijzonder om:
 • de toegang te verlenen tot de diensten aangeboden op de applicatie;
 • het gebruik van alle diensten aangeboden op de applicatie;
 • de uitvoering van de functionaliteiten van de applicatie;
 • de aankoop van bepaalde strips mogelijk te maken (uitvoering van een koopovereenkomst);
 • het nakijken en publiceren van uw recensies op de strips;
 • het personaliseren van uw profiel (account) . Wanneer u een foto uploadt bij uw profiel, geeft u STRIPMUNK de toestemming om deze te gebruiken en te delen op de applicatie.
 • op basis van uw profielgegevens (o.a. leeftijd, geslacht) en interesses goede aanbevelingen te doen om uw beleving als bezoeker van STRIPMUNK te optimaliseren (gerechtvaardigd belang). U heeft zelf de keuze om bepaalde profielgegevens al dan niet in te vullen.
 • u accountmeldingen/push berichten te kunnen versturen (bv. vraag toegang tot camera voor scannen barcode);
 • het uitvoeren van wedstrijden. Wanneer u aan een wedstrijd of actie wil deelnemen, heeft STRIPMUNK bepaalde gegevens van u nodig (zoals uw voornaam, achternaam en adres om te controleren of de wedstrijd eerlijk verloopt en om contact te kunnen opnemen indien u heeft gewonnen). Om dat te doen, zal STRIPMUNK een overeenkomst met u afsluiten i.v.m. de deelname aan de betreffende wedstrijd of actie);
 • het versturen van informatie met marketing doeleinden (informatie- of promotiecampagnes in verband met de door STRIPMUNK aangeboden diensten, u te laten kennismaken met nieuwigheden, aangepaste reclame te bezorgen). STRIPMUNK zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor marketing doeleinden indien u STRIPMUNK hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wanneer STRIPMUNK een gerechtvaardigd belang heeft om u hiervoor te contacteren waarvan STRIPMUNK meent dat het interessant is voor u.
 • analyses uit te voeren, debuggen en onderzoek te doen (gerechtvaardigd belang);
 • met u te interageren door middel van onze feedback mogelijkheden (gerechtvaardigd belang);
 • de naleving van alle wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving bij de verkoop van strips); en
 • het beheer van eventuele geschillen (gerechtvaardigd belang).
3. Bron van persoonsgegevens
STRIPMUNK verkrijgt uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, bij de registratie als gebruiker of naar aanleiding van een ander contact (bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefonisch contact).

STRIPMUNK kan ook persoonsgegevens verkrijgen van sociaalnetwerksites (bv. Facebook), wanneer u STRIPMUNK daarvoor toestemming geeft (door deze optie te gebruiken om in te loggen) en uw persoonlijke instellingen van uw profiel op de sociaalnetwerksite in kwestie dat toelaten.
4. Ontvangers van persoonsgegevens
Voor de hierboven opgesomde doeleinden, kan STRIPMUNK uw persoonsgegevens mogelijks doorgeven aan ondernemingen die deel uitmaken van onze groep van ondernemingen en/of aan bepaalde derde partijen (zoals de onderneming die instaat voor de effectieve verkoop van de strips, de onderneming die de betalingstransactie faciliteert, de onderneming die zorgt voor de logistieke dienstverlening (Centraal Boekhuis B.V.) en de onderneming die uw pakketje met de strip(s) aan huis levert).

Bovendien kan STRIPMUNK bepaalde gegevens, op anonieme en confidentiële wijze, delen met derden om het lees-en verzamelgedrag van u als gebruiker te analyseren.

STRIPMUNK haar IT, cloud (zoals Combell) en software providers hebben mogelijks ook toegang tot uw persoonsgegevens.
5. Doorgifte buiten de EER
STRIPMUNK geeft op dit moment geen persoonsgegevens door buiten de EER. STRIPMUNK garandeert daarenboven uw persoonsgegevens niet te zullen doorgeven buiten de EER zonder passende waarborgen.
6. Bewaartermijnen
Afhankelijk van de verwerking heeft STRIPMUNK concrete bewaartermijnen (vb. 1 jaar, 10 jaar, …) vooropgesteld. STRIPMUNK zal uw persoonsgegevens in ieder geval niet langer bewaren dan absoluut noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.

STRIPMUNK heeft daarom het recht uw profiel te verwijderen indien u een lange periode inactief bent de web of mobiele applicatie. Vooraleer over te gaan tot verwijdering van de Login, zal STRIPMUNK de Gebruiker op gepaste wijze proberen te verwittigen.
7. Rechten
U kan STRIPMUNK altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: (i) een verzoek om inzage of verbetering van uw persoonsgegevens; (ii) een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens; (iii) een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; (iv) een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (v) een klacht als u van mening bent dat STRIPMUNK niet handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming of een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan rechtstreeks via de web of mobiele applicatie, bepaalde persoonsgegevens steeds inzien of aanpassen via de knop Profiel “Wijzig je gegevens”. STRIPMUNK vraagt u uw persoonsgegevens correct in te geven en zelf up-to-date te houden.

U kan ook steeds uw toestemming intrekken voor hetgeen waarvoor u uw toestemming heeft verleend (bv. direct marketing). De intrekking van uw toestemming doet gaan afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking.

U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met STRIPMUNK op te nemen per email (info@standaarduitgeverij.be) of door een brief te sturen naar het onderstaande vermelde adres (zie Contact hieronder), vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart.
8. Geautomatiseerde besluitvorming
STRIPMUNK doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.
9. Beveiliging
STRIPMUNK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang. Bovendien maakt STRIPMUNK op regelmatige tijdstip back-up om te voorkomen dat gegevens verloren zouden gaan.
10. Cookies
Indien u onze website bezoekt, verwerken wij cookies. Wij verwezen u hiervoor graag naar onze cookieverklaring.
11. Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.
12. Overdracht ondernemingen
Standaard Uitgeverij kan haar onderneming, dochterondernemingen en/of diensten (zoals STRIPMUNK) overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de desbetreffende partij. Standaard Uitgeverij zal u steeds op de hoogte brengen van enige overdracht.
13. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring of voor het uitoefenen van uw rechten, kan u contact opnemen met:
STRIPMUNK
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
België
info@standaarduitgeverij.be

Deze privacy verklaring werd het laatst gewijzigd op: 15 juni 2021.