1. Definities
1.1 "STRIPMUNK": de online applicatie, ontwikkeld door en eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Apps (met maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Muylaertstraat 15, BTW BE-0558.978.534, RPR Gent, afdeling Dendermonde), waarvan het gebruik gratis wordt aangeboden onder de merknaam "Stripmunk" (zoals geregistreerd onder het nummer […]). Telkens wanneer in deze terms of use (i.e. gebruiksvoorwaarden) wordt verwezen naar STRIPMUNK, wordt hiermee de online applicatie, alsook haar ontwikkelaar Next Apps bedoeld.

1.2 "Gebruiker": elke consument die in het bezit is van een geldige en persoonlijk login account kan gebruik maken van de diensten van STRIPMUNK. Een login account kan enkel worden verkregen na elektronische registratie via STRIPMUNK.
2. Functionaliteiten van de app
STRIPMUNK biedt gebruikers de mogelijkheid om via het gebruik van haar online applicatie:

1) een stripverzameling online en op eenvoudige manier te beheren, waarbij de gebruiker volgende informatie kan registreren:
  • bijhouden welke strips hij in zijn bezit heeft
  • welke strips nog ontbreken
  • welke strips hij reeds heeft uitgelezen
  • welke strips zijn uitgeleend, of
  • welke strips op zijn verlanglijst staan.
  • Hoeveel exemplaren hij heeft van een strip.
  • Details van een exemplaar toevoegen. (eerste druk, gesigneerd, luxe editie, jaar van druk, aankoopprijs, huidige staat, persoonlijke notities)
2) Nieuwe strips te ontdekken in de discover pagina. 3) Deel te nemen aan wedstrijden.

De functionaliteiten beschreven onder 1) en 2)en 3) worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “diensten”.
3. Toepassing gebruiksvoorwaarden
3.1 Ieder gebruik van STRIPMUNK impliceert dat de gebruiker deze terms of use van de online applicatie respecteert.

3.2 Deze terms of use hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de gebruiker, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

3.3 Bij de elektronische registratie door de gebruiker (met het oog op toekenning van een login account, cfr. artikel 1.2), erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze terms of use en deze te aanvaarden. In ieder geval zal STRIPMUNK de gebruiker de mogelijkheid bieden om bij registratie kennis te nemen van de terms of use.

3.4 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit de terms of use, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen STRIPMUNK en de gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de terms of use.

3.5 Het feit dat STRIPMUNK nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van de terms of use te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover STRIPMUNK beschikt. In ieder geval is het STRIPMUNK te allen tijde toegestaan om de latere strikte naleving van de bepalingen te eisen.
4. Login
4.1 Elke gebruiker, die in het bezit is van een geldige en persoonlijke login (cfr. artikelen 1.2 en 3.3), kan volledig gebruik maken van de online applicatie van STRIPMUNK.
5. Aansprakelijkheid
5.1 STRIPMUNK staat in geen geval het gebruik toe van haar diensten voor illegale of onwettige doeleinden. STRIPMUNK is enkel bestemd voor privé-gebruik en kan aldus niet het voorwerp uitmaken van een commercialisering door de gebruiker.

In het geval dit toch zo zou zijn, behoudt STRIPMUNK zich het voor om de login account van de gebruiker (tijdelijk) op te schorten of definitief stop te zetten.

5.2 Het gebruik van de diensten van STRIPMUNK verloopt op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent daarbij uitdrukkelijk dat de diensten door STRIPMUNK worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert STRIPMUNK niet dat de diensten voortdurend beschikbaar, tijdig of volledig veilig zullen zijn.

5.3 De gebruiker is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn apparatuur waarop STRIPMUNK wordt geïnstalleerd of aan enige andere apparatuur na gebruik van de diensten.

5.4 De bestemming van het gebruik van de diensten door de gebruiker of een door hem aangeduide derde, gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de gebruiker. STRIPMUNK kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit deze bestemming.

5.5 De aansprakelijkheid van STRIPMUNK is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

5.6 Bovendien is STRIPMUNK in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving of schade aan derden). Evenmin is STRIPMUNK aansprakelijk voor gebreken die (on)rechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

5.11 De gebruiker erkent tenslotte dat STRIPMUNK geen garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve deze in België zoals deze geldt op het moment dat de gebruiker een login account aanmaakt op STRIPMUNK.
6. Overmacht/hardship
Wanneer STRIPMUNK, wegens overmacht of hardship, in de onmogelijkheid verkeert om de functionaliteiten van de online applicatie verder aan te bieden of de uitvoering hiervan financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden zijn dan normaal voorzien, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht/hardship, dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.
7. Wet verwerking persoonsgegevens
7.1 De gebruiker geeft aan STRIPMUNK de toelating om de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. STRIPMUNK handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegevens d.d. 8 december 1992.

7.2 Deze gegevens zullen gebruikt worden door STRIPMUNK met het oog op (i) de uitvoering van de functionaliteiten van de online applicatie en (ii) eventueel voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door STRIPMUNK aangeboden diensten, wanneer de gebruiker hiermee instemt.

De gebruiker erkent dat de gegevens die hij heeft ingegeven in STRIPMUNK, door laatstgenoemde kunnen worden doorgegeven aan derden voor het analyseren van het lees- en verzamelgedrag van de gebruikers als striplezers. Het doorgeven van deze gegevens zal in ieder geval op anonieme en confidentiële wijze gebeuren.

7.3 De gebruiker kan steeds om een mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de gebruiker geen commerciële informatie van STRIPMUNK meer wenst te ontvangen, dient de gebruiker STRIPMUNK hiervan op de hoogte te brengen.
8. Intellectuele rechten
8.1 STRIPMUNK garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming voor het aanbieden van de online applicatie.

8.2 Evenwel behoudt STRIPMUNK alle auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, zodoende de gebruiker niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRIPMUNK mag overgaan tot het kopiëren van de online applicatie of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.
9. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
9.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze terms of use, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar STRIPMUNK haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij STRIPMUNK anders zou beslissen.

9.2 Het Belgisch recht is van toepassing
10. Taal
10.1 De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is het Nederlands.

10.2 Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de gebruiker toe. In het geval van tegenstrijdigheden, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.