1. Toepassing Algemene Gebruiksvoorwaarden
1.1 STRIPMUNK is de online applicatie (beschikbaar als web applicatie en mobiele applicatie) en wordt u aangeboden onder de merknaam “STRIPMUNK” door Standaard Uitgeverij NV, gevestigd te Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE0426.929.860 (hierna “STRIPMUNK”).

1.2 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn op u van toepassing voor elk bezoek of gebruik van de online applicatie van STRIPMUNK.

1.3 Door uw elektronische registratie op de website of de mobiele applicatie van STRIPMUNK (met het oog op de toekenning van een Login) als gebruiker (hierna de “Gebruiker”), erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden aandachtig heeft gelezen en aanvaardt u uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten. In ieder geval biedt STRIPMUNK de Gebruiker de mogelijkheid om bij registratie kennis te nemen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

1.4 STRIPMUNK kan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden wijzigen indien dit noodzakelijk is vanwege (i) het toepasselijk recht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in de wetgeving; (ii) een advies en/of gerechtelijk bevel op basis van het toepasselijk recht; (iii) de ontwikkeling van de Diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) wijzigingen van de voorwaarden in het voordeel van de Gebruiker. Gelieve de Algemene Gebruiksvoorwaarden dus regelmatig te consulteren. Bij belangrijke wijzigingen zal STRIPMUNK de Gebruiker op de hoogte brengen van de wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via een melding in de applicatie, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs enig andere redelijke weg. Indien de Gebruiker de applicatie en de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn ingegaan, betekent dit dat de Gebruiker instemt met de nieuwe voorwaarden. Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten en uw Login (zoals hieronder gedefinieerd) te sluiten.
2. Functionaliteiten van STRIPMUNK
Gebruikers kunnen via de web en/of mobiele applicatie van STRIPMUNK:

1) een stripverzameling online en op eenvoudige manier te beheren, waarbij de Gebruiker volgende informatie kan registreren:
  • bijhouden welke strips hij/zij in zijn/haar bezit heeft;
  • welke strips nog ontbreken;
  • welke strips hij/zij reeds heeft uitgelezen;
  • welke strips zijn uitgeleend;
  • welke strips op zijn verlanglijst staan;
  • hoeveel exemplaren hij/zij heeft van een strip; of
  • details van een exemplaar toevoegen. (1e druk, gesigneerd, luxe editie, jaar van druk, aankoopprijs, huidige staat, persoonlijke notities).
2) nieuwe strips ontdekken in de discover pagina.

3) barcode van strips scannen indien toegang tot de camera wordt verleend of ISBN nummers manueel invullen.

4) deelnemen aan wedstrijden.

5) strips aankopen.

6) genieten van nieuwe functionaliteiten die van tijd tot tijd kunnen worden toegevoegd aan STRIPMUNK.

De functionaliteiten beschreven onder (1) tot en met (6) worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”.
3. Login
3.1 Registratie en toegang tot de Diensten zijn uitsluiten voorbehouden aan natuurlijke personen die handelsbekwaam zijn. Het gebruik van de Diensten door kinderen jonger dan 13 jaar is niet toegelaten. Om als Gebruiker te registeren, dient u via een geldige en persoonlijke login account (“Login”) te registeren waarbij u uw volledige naam, voornaam en e-mailadres dient in te geven en een wachtwoord, dat minstens 6 tekens lang is, dient te kiezen. U maakt geen gebruik van valse e-mailadressen, valse namen of andere valse identificatiemiddelen. Kies een wachtwoord dat niet voor de hand liggend is en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. U kan eveneens registreren via uw Facebook-account.

3.2 Via de Login zijn de meerderheid van de Diensten gratis toegankelijk voor de Gebruiker. Enkel voor de aankoop van strips dient betaald te worden. Hiervoor verwijst STRIPMUNK naar de aparte verkoopsvoorwaarden. De verkoop van strips zal uitgevoerd worden door een derde partij die hiervoor volledig verantwoordelijk is.

3.3 De Gebruiker mag de Diensten enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden (doeleinden die buiten zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen). STRIPMUNK kan aldus niet het voorwerp uitmaken van een commercialisering door de Gebruiker. STRIPMUNK staat bovendien in geen geval het gebruik toe van haar Diensten voor illegale of onwettige doeleinden. Indien bovenstaande gevallen zich toch zouden voordoen, behoudt STRIPMUNK zich het recht voor om de Login van de Gebruiker (tijdelijk) op te schorten of definitief stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving.

3.4 Indien de Gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van de Diensten, kan het zijn/haar Login verwijderen. STRIPMUNK heeft eveneens het recht een Login die reeds gedurende een lange periode inactief is, te verwijderen om in overeenstemming te zijn met de privacywetgeving. Vooraleer over te gaan tot verwijdering van de Login, zal STRIPMUNK de Gebruiker op gepaste wijze proberen te verwittigen.
4. Beschikbaarheid en wijziging van Diensten.
4.1 STRIPMUNK neemt alle redelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van de Diensten te proberen voorzien. STRIPMUNK wijst de Gebruiker er reeds op dat de Diensten mogelijks (deels) van tijd tot tijd (i) niet beschikbaar, onderhevig aan (ii) storing of (iii) aan onderbrekingen kunnen zijn. De beschikbaarheid van de Diensten kunnen mogelijks ook variëren afhankelijk van het apparaat/GSM van de Gebruiker of van andere externe factoren, zoals internet- of netwerkverbinding. STRIPMUNK streeft ernaar om de Diensten altijd operationeel te houden. Er worden echter geen garanties gegeven met betrekking tot de beschikbaarheid en het kwaliteitsniveau van de Diensten.

4.2 STRIPMUNK kan het nodig achten om bepaalde software bij te werken. Dergelijke updates of eventuele bug fixes zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, tenzij aanvullende of andere voorwaarden bij de updates worden geleverd, in welk geval deze andere voorwaarden van toepassing zijn. STRIPMUNK is niet verplicht updates beschikbaar te stellen. STRIPMUNK kan eveneens op elk moment de Diensten wijzigen of functies ervan verwijderen (bijvoorbeeld indien een overeenkomst met een derde partij niet langer toestaat hun materiaal beschikbaar te maken, indien het voor STRIPMUNK niet meer haalbaar is de Dienst te leveren, indien de technologie zich verder heeft ontwikkeld, of indien feedback van Gebruikers aangeeft dat een wijziging noodzakelijk is.)
5. Actieve bijdragen door de Gebruiker
5.1 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om beoordelingen en recensies (‘Bijdrage(n)’) over de strips te schrijven die voor andere Gebruikers zichtbaar zijn. Deze Bijdragen mogen alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie bevatten, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands. Ze moeten ook relevant zijn voor de desbetreffende strip waarvoor de gebruiker de Bijdrage(n) levert.

5.2 STRIPMUNK houdt toezicht op deze Bijdrage(n) door de Gebruikers, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Bijdrage(n).

5.3 De Gebruiker uploadt niets dat softwarevirussen, wormen, beschermde documenten, spam, junkmail of schadelijke codes bevat of in het algemeen de normale werking van de Diensten verstoort.

5.4 STRIPMUNK heeft het recht om de Bijdrage(n) te weren, onder meer:

5.4.1 als ze irrelevant zijn voor de desbetreffende strip;

5.4.2 als ze extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend is;

5.4.3 als ze lasterlijk is of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen bevat;

5.4.4 als ze haatdragende taal en/of een agressieve toon bevat;

5.4.5 als volledige zinnen in hoofdletters of met herhaling van meerdere leestekens zijn geschreven; en

5.4.6 in het algemeen als ze juridisch of maatschappelijk ongepast wordt bevonden.

5.5 De Gebruikers hebben eveneens het recht ongepaste Bijdrage(n) van andere Gebruikers te melden.

5.6 STRIPMUNK heeft het recht om de Login van de Gebruiker (tijdelijk) op te schorten of definitief stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Het gebruik van de Diensten van STRIPMUNK verloopt op eigen risico van de Gebruiker. De Gebruiker erkent daarbij uitdrukkelijk dat de Diensten door STRIPMUNK worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet.

6.2 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn apparatuur waarop STRIPMUNK wordt geïnstalleerd of aan enige andere apparatuur na gebruik van de Diensten.

6.3 Behalve in het geval van opzet, grove schuld, overlijden of lichamelijk letsel van de Gebruiker ten gevolge van een doen of nalaten van STRIPMUNK of enige andere wettelijke aansprakelijkheid die niet uitgesloten kan worden, is de maximale aansprakelijkheid van STRIPMUNK steeds beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: ofwel (i) de schadevergoeding die door de verzekering van STRIPMUNK uitbetaald wordt; ofwel (ii) EUR 200,00.

6.4 Bovendien is STRIPMUNK in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, verlies van data, storingen aan apparaten of schade aan derden). Evenmin is STRIPMUNK aansprakelijk voor gebreken die (on)rechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

6.5 De Gebruiker erkent dat STRIPMUNK geen garantie biedt dat de Diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve deze in België

6.6 De Gebruiker zal STRIPMUNK schadeloosstellen en vrijwaren voor enige vorderingen, schade of kosten die voortvloeien of verband houden met de Gebruiker zijn/haar gebruik van de Diensten.
7. Overmacht/hardship
7.1 Wanneer STRIPMUNK, wegens overmacht of hardship, in de onmogelijkheid verkeert om Diensten verder aan te bieden of de uitvoering hiervan financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden zijn dan normaal voorzien, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht/hardship, dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

7.2 Als overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid buiten de wil van STRIPMUNK, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, tekorten, overheidsbeslissingen, internetonderbrekingen…
8. Verwerking persoonsgegevens
8.1 STRIPMUNK vindt het belangrijk dat de Diensten transparant, betrouwbaar en persoonlijk zijn. Om die reden verwerken wij persoonsgegevens (o.a. naam, voornaam, e-mailadres) bij gebruik van de Diensten van STRIPMUNK. Je kan STRIPMUNK haar beleid op het vlak van privacy en al uw rechten als Gebruiker (o.a. verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens) lezen in onze privacyverklaring.
9. Intellectuele rechten
9.1 STRIPMUNK is eigenaar van de web en mobiele applicatie van STRIPMUNK en behoudt alle auteursrechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten.

9.2 STRIPMUNK garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueelrechtelijke bescherming voor het aanbieden van de web en mobiele applicatie van STRIPMUNK.

9.3 De Gebruiker krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de web en mobiele applicatie van STRIPMUNK. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STRIPMUNK mag de Gebruiker niet overgaan tot het kopiëren, het reproduceren, het vertalen, verkopen of wijzigen van de web en mobiele applicatie of gebruik van de Diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.
10. Websites of applicaties van derde partijen
10.1 STRIPMUNK kan gebruik maken van, u toegang verlenen via een link, of interageren met, externe websites (zoals Facebook voor de Login). STRIPMUNK is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit of het naleven van de toepasselijke wetgeving van enige andere website of applicatie van derde partijen.
11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
11.1 Alle geschillen voortvloeiend uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken waar de Gebruiker zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2 Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
12. Overige bepalingen
12.1 De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen uit de Algemene Gebruiksvoorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere bepalingen. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zal STRIPMUNK de nietige bepaling vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.

12.2 Het feit dat STRIPMUNK nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van de rechten waarover STRIPMUNK beschikt. In ieder geval is het STRIPMUNK te allen tijde toegestaan om de latere strikte naleving van de bepalingen te eisen.

Voor verdere informatie of vragen, verwijst STRIPMUNK eveneens naar de FAQ beschikbaar op www.stripmunk.be en op de mobiele applicatie.

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op: 15 juni 2021.